http://www.wannawatches.com

Ptt A. Ş. 5000 Sözleşmeli Personel Alacak (Güncellendi) » Kamu BilgiKamu Bilgi

20 Haziran 2022 - 20:48

Ptt A. Ş. 5000 Sözleşmeli Personel Alacak (Güncellendi)

Ptt A. Ş. 5000 Sözleşmeli Personel Alacak (Güncellendi)
Son Güncelleme :

19 Mayıs 2018 - 11:31

Şirketimizin Merkez ve Taşra Teşkilatına, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli
personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim
Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik”
hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere (Ek-1) listede ili, unvanı, adedi ve nitelikleri
belirtilen pozisyonlara idari hizmet sözleşmeli personel alınacaktır.
Söz konusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.
GENEL ŞARTLAR
a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında
yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk
vatandaşı olmak.
b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.
NOT: 14/05/1984 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar müracaat edebilecektir.
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına
ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak.
d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve
ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,
e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş
ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.
f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl
hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
T.C.
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak. (21/05/2018
tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak).
h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış
olmamak.
i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.
j) Yapılacak “yazılı ve/veya sözlü sınavda” başarılı olmak.
ÖZEL ŞARTLAR
1) Adaylar; Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı
pozisyonlarına başvuru tarihi itibari ile MERNİS adresinin bulunduğu İl’e başvuru
yapabileceklerdir. Birden fazla İl’e yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. PTT
Uzman Yardımcısı pozisyonları için ikamet (mernis) şartı aranmayacaktır.
2) Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama
işlemlerine, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren
Şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl
içinde başlanılacaktır.
3) Yazılı sınav sonucunda müşteri ilişkilerinin ön planda olduğu Gişe ve Büro Görevlisi
ile Postacı pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylara uygun Psikometrik
İnceleme yaptırılacak ve sonucuna göre atamaları yapılabilecektir. Ancak belirtilen
testi yaptırmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.
4) Şirketimizde görev yapan personelden personel alımı genel ve özel şartları taşıyanlar
görev yaptığı unvan dışında diğer unvanlar için başvuru yapabilecektir. Aynı unvana
başvuru yapanlar yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda başarılı olsa dahi başvurusu
geçersiz sayılacaktır.
5) 2018/1 personel alımında;
a) Avukat pozisyonuna başvurabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak, (Ek-2)
2) Avukatlık ruhsatını almış olmak,
3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil
sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve
YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 60 (Altmış) puana veya dil yeterliliği
T.C.
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir
belgeye sahip olmak.
b) Mimar pozisyonuna başvurabilmek için;
1) Fakültelerin Mimarlık, İç Mimari, İç Mimarlık, İç Mimari ve Çevre Tasarımı ile İç
Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden mezun olmak,(Ek-2)
2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil
sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve
YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 60 (Altmış) puana veya dil yeterliliği
bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir
belgeye sahip olmak.
c) Mühendis pozisyonuna başvurabilmek için;
1) Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak,
2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil
sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve
YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 60 (Altmış) puana veya dil yeterliliği
bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir
belgeye sahip olmak.
d) PTT Uzman Yardımcısı pozisyonuna başvurabilmek için;
1) Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak,
2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil
sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve
YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği
bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir
belgeye sahip olmak.
e) PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk) pozisyonuna başvurabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak, (Ek-2)
2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil
sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve
YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil
yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
başka bir belgeye sahip olmak.
f) PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık) pozisyonuna başvurabilmek için;
1) Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak,
2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil
sınavının İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Çince (Mandarin), Rusça veya
İspanyolca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya
2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul
edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.
g) PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi) pozisyonuna başvurabilmek için;
1) Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak,
T.C.
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil
sınavının İngilizce, Almanca, Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve
YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil
yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
başka bir belgeye sahip olmak.
h) Tekniker pozisyonuna başvurabilmek için;
1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden
mezun olmak.
ı) Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık) pozisyonuna başvurabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen
bölümlerinden mezun olmak.
2) SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak. (Yazılı sınav
sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim süresi içerisinde
istenecektir.)
i) Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık) pozisyonuna başvurabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen
bölümlerinden mezun olmak.
j) Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama) pozisyonuna başvurabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen
bölümlerinden mezun olmak.
k) Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik) pozisyonuna başvurabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen
bölümlerinden mezun olmak.
l) Gişe ve Büro Görevlisi (PTT’de Çalışan Firma Elemanı) pozisyonuna başvurabilmek
için;
1) 30.03.2018 tarihinden önce Şirketimizde işgücü hizmet alımı suretiyle firma
elemanı olarak göreve başlamış ve halen çalışıyor olmak.
2) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen
bölümlerinden mezun olmak.
m) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonuna başvurabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen
bölümlerinden mezun olmak.
n) Postacı pozisyonuna başvurabilmek için;
1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden
mezun olmak.
2) En az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Yazılı
sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim süresi
içerisinde istenecektir.)
3) Sürücü belgelerini Monoküler teşhis ile almamış olmak.
4) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde
yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm bayanlarda en az 160 cm
T.C.
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık
kurulu raporu ile belgelemek,
o) Postacı (PTT’de Çalışan Firma Elemanı) pozisyonuna başvurabilmek için;
1) 30.03.2018 tarihinden önce Şirketimizde işgücü hizmet alımı suretiyle firma
elemanı olarak göreve başlamış ve halen çalışıyor olmak.
2) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden
mezun olmak.
3) En az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Yazılı
sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim süresi
içerisinde istenecektir)
4) Sürücü belgelerini Monoküler teşhis ile almamış olmak.
5) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde
yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm bayanlarda en az 160 cm
boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık
kurulu raporu ile belgelemek,
NOT: Alınacak tüm pozisyonlara denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki
okulların ilgili bölümlerinden mezun olanlar da başvurabilecektir.
BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SINAV
KONULARI, SORU DAĞILIMI, PUANLAMA YÖNTEMİ VE DİĞER HUSUSLAR
1-Adaylardan, sınav ücreti olarak 60 TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine
getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, PTT’nin 1840 no’lu posta çeki hesabına sınav
başvurusundan önce yatırılacaktır.
2-Adaylar sınav ücretini, 14/05/2018 – 21/05/2018 tarihleri arasında yalnızca PTT işyerlerinden
(Merkez veya Şube) ve PTTMatik’lerden T.C. Kimlik Numarası ile yatırabilecektir.
3-Sınav başvuruları, 14/05/2018 – 21/05/2018 tarihleri arasında, www.ptt.gov.tr ve
http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlar için
yapılacak olan yazılı sınavlardan yalnızca birine başvuracaktır. Adaylar; Avukat, Mimar,
Mühendis, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına başvuru tarihi
itibari ile MERNİS adresinin bulunduğu İl’e başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla İl’e
yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. PTT Uzman Yardımcısı pozisyonları için ikamet
şartı aranmayacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4-Adayların sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınacak olup gerçeğe aykırı beyanda
bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavı kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar,
göreve başlatılmış olanların ise PTT ile ilişikleri derhal kesilir.
T.C.
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
5-Başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmeyenlerin, gerçeğe aykırı beyanda bulundukları
sonradan tespit edilenlerin yatırdıkları sınav ücreti iade edilmeyecektir. Yanlış T.C. kimlik
numarası beyan edenler ile ilanda belirtilen şartları taşımadığı halde sınav ücretini yatıranların
başvuru yapamamaları halinde, dilekçe ile Şirketimize başvurulmaları durumunda son başvuru
tarihini müteakip sınav ücretleri iade edilecektir.
6- Yazılı ve sözlü sınav yeri, tarihi ve saati bilahare açıklanacak olup www.ptt.gov.tr ve
http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek ve ayrıca adayların cep telefonlarına bilgi
amaçlı SMS gönderilebilecektir.
7- Yazılı sınavlara adaylar; sınav giriş belgesi, fotoğraflı ve onaylı T.C. Kimlik Numarasını
gösteren bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport) ile
girebilecektir. Adaylar yazılı sınav giriş belgesini yazılı sınavı yapacak kurumun internet
adresinden T.C. kimlik numarasını girerek alacaktır.
8-Yazılı sınavlar; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep,
Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17
farklı merkezde gerçekleştirilecektir.
9- Yazılı sınav test usulü yapılacak ve her soru beş seçenekli olacaktır,

Yazılı sınavda adaylara;
a) PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık), Gişe ve Büro Görevlisi
(Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama),
Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi
(Firma elemanı) yazılı sınavlarında, genel yetenek ve genel kültür konularından 100
(Yüz) soru sorulacaktır.
b) Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık hariç),
Tekniker, Postacı, Postacı (Firma elemanı) yazılı sınavlarında genel yetenek ve genel
kültür konularından 40 (Kırk), mesleki alandan 60 (Altmış) soru sorulacaktır.
c) Yazılı sınavlarda (Ek-3) tabloda belirtilen genel yetenek ve genel kültür ile mesleki alan
konu başlıkları arasından soru sorulacaktır.
10-Değerlendirme, doğru cevap sayısı ü
T.C.
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
11- Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonları için yazılı; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT
Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonları için yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.
12- Sınavda; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına
başvuranlardan yazılı ve sözlü sınav sonucunda 70 puan ve üstü alanlar; Gişe ve Büro Görevlisi
(Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe
ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı),
Postacı, Postacı (Firma elemanı) pozisyonlarına başvuranlardan yazılı sınav sonucunda 60 puan
ve üstü alanlar başarılı sayılır.
13-Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına başvuran adayların yazılı sınav puanının
eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bunun da aynı olması
halinde yaşı büyük olan bunun da aynı olması halinde diploma notu yüksek olan adayın başarı
sırası öncelikli olacaktır. Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker
pozisyonlarına başvuran adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla yazılı sınav
puanı yüksek olan, bunun eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan,
bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan bunun da aynı olması halinde diploma notu
yüksek olan adayın başarı sırası öncelikli olacaktır.
14- Sözlü sınava, yazılı sınav puanı esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen
pozisyon sayısının üç katı aday çağrılacak olup son adayla aynı puana sahip olan adayların
tamamı sözlü sınava alınacaktır.
15-Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav notunun aritmetik
ortalamasından oluşacaktır.
16- Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına, yazılı sınav puanı en yüksek olandan
başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır. Avukat, Mimar,
Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına, başarı puanı en yüksek olandan
başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır.
17- Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı, Tekniker pozisyonları için ilan edilen
pozisyon sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir. Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı
pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve iki katı yedek aday belirlenecektir.
NOT: İlanda yer alan “BAŞMÜDÜRLÜK” pozisyonlarına yerleşenler, Başmüdürlük
tarafından ihtiyaç durumuna göre o il sınırları içinde herhangi bir PTT işyerine (ilçe yerleşimleri
de dâhil) atanabileceklerdir.
18- Yazılı ve sözlü sınav sonucu, PTT’nin internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Yapılan
ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
T.C.
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
19-Sınav sorularına itiraz, sınav sorularının yayınlandığı tarihten itibaren üç gün içerisinde
mesai bitimine kadar yapılabilir. Sınav sorularına itiraza ilişkin hususlar sınav sorularının
yayınlandığı tarihte adaylara ilan edilecektir.
20-Adaylar; yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, sonuçların yayınlandığı
günü takip eden 7 (yedi) gün içerisinde yapabilir. Yazılı ve sözlü sınav sonucu itirazına ilişkin
hususlar sınav sonuçlarının yayınlandığı tarihte adaylara ilan edilecektir.
NOT: Yazılı sınav sorularından her birine ve/veya yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazların
değerlendirilmesi hususunda her bir itiraz için aday, PTT’nin 1840 no’lu posta çeki hesabına
60 TL itiraz ücreti yatıracaktır.
21-Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanamayan adayların yazılı sınav
cevap kâğıtlarının imajları, elektronik ortamda sınavı yapan kuruluştan alınacaktır. Yazılı sınav
cevap kâğıtları, dava açma süresi bitiş tarihinden itibaren bir yıl içinde imha edilebilecektir.
22-Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin mezun olduğu okul veya noter onaylı örneği
(Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Şirket tarafından onaylanarak aslı
iade edilecektir.)
c) Yükseköğretim Mezun Belgesi (e-devlet ),
d) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair belge (e-devlet ),
e) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (e-devlet ),
f) İş isteme beyannamesi,
g) Mal bildirim beyannamesi,
h) Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,
NOT: Postacı, Postacı (Firma elemanı) pozisyonuna başvuran adayların sağlık kurulu
raporlarında;
1) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde
yapabileceği,
2) Kilosu ile boyu,
3) Kilo ile boy arasındaki fark,
Hususlarının belirtilmesi gerekmektedir.

ı) Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı
beyan,
i) Son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,
T.C.
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
j) Postacı, Postacı (Firma elemanı) pozisyonlarına başvuran adaylardan en az B sınıfı ve
A2 sınıfı sürücü belgesi fotokopisi,
k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (2 suret),
l) Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık) pozisyonuna başvuran adaylardan SEGEM Teknik
Personel Yeterlilik Belgesi,
m) Yabancı Dil Sınavı Belgesi (Avukat, Mimar, Mühendis pozisyonları için yabancı dil
sınavının (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 60 (Altmış) puana
aldığına dair veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası
geçerliliği bulunan başka bir belge),
n) Yabancı Dil Sınavı Belgesi (PTT Uzman Yardımcısı pozisyonları için yabancı dil
sınavının (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana
aldığına dair veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası
geçerliliği bulunan başka bir belge),
23-Yazılı sınav sonucunda Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına asil olarak
yerleşen ve Psikometrik İnceleme sonucuna göre atamaya hak kazanan adaylar sınav
sonuçlarının ilanından itibaren on beş gün içerisinde 22 nci maddede istenen belgelerle birlikte,
Taşra Teşkilatında ilgili PTT Başmüdürlüğün İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup
bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.
24-Sözlü sınav sonucunda Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker
pozisyonlarına asil olarak yerleşen adaylar, sözlü sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş
gün içerisinde 22 nci maddede istenen belgelerle birlikte Merkez Teşkilatında İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığına, Taşra Teşkilatında ilgili PTT Başmüdürlüğün İnsan Kaynakları Birimine
müracaat edecek olup bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.
25-Ataması yapılan adayların başvuru formunda yer alan adreslerine tebliğ yapılacak
olup adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde
göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre
içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup askerlik hariç mücbir sebeplerle
göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.
26-Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda asil olarak atanmaya hak kazanan adayların
atamalarının tamamlanmasını müteakip göreve başlayıp da altı ay içerisinde görevden
ayrılanların yerine yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.
27-Ataması gerçekleştirilen adaylar atandıkları ünitede 3 yıllık görev süresini
tamamlamadan başka bir üniteye nakil talebinde bulunamayacaklardır. Atandıktan
sonra evlenenler 6 aylık fiili görev sürelerini müteakip eş durumu nakil talebinde
bulunabilir, bu talepler illerin norm durumları esas alınarak değerlendirilir. Atama
T.C.
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
tarihinde evli olanlar ise eş durumu da olsa 3 yıl süreyle nakil talebinde
bulunamayacaktır.
İlanen duyurulur.
(Ek-1): Pozisyonların Birimlere Göre Dağılımını Gösterir Liste. (Tıklayınız),
(Ek-2): Yükseköğrenim Kurumlarının Alım Yapılacak Bölümlerini Gösterir Liste.
(Tıklayınız)
(Ek-3): Genel Yetenek ve Genel Kültür İle Mesleki Alan Konu Başlıklarını Gösterir Liste.
(Tıklayınız)

orijinal link : http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?7a2ed5bb-5286-4b46-bcc8-857492517e6f