http://www.wannawatches.com

Dokuz Eylül Üniversitesi Çoğunluğu Hemşire 60 kişi Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

12 Ocak 2022 - 06:17

Dokuz Eylül Üniversitesi Çoğunluğu Hemşire 60 kişi Alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Çoğunluğu Hemşire 60 kişi Alacak
Son Güncelleme :

07 Haziran 2017 - 17:50

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Hastanesinde giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden ( 53 Hemşire ile 7 Sağlık
Teknikeri ) karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına
göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli
28.06.2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına
göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve
sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır

 

HEMŞİRE

-Lisans Hemşirelik bölümü mezunu
olmak
-2016 KPSSP3 sınavı puanı olmak
-Erkek adaylar için askerlik görevini
fiilen yapmış olmak

– Kıdemi 5 yıldan az olanlar
için 2.745,31 TL.
– Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar
olanlar için 2.780,27 TL.
– Kıdemi 10 yıldan 15 yıla
kadar olanlar için 2.835,79 TL.

 

 

SAĞLIK TEKNİKERİ

-Önlisans Ameliyathane Hizmetleri
bölümü mezunu olmak
-2016 KPSSP93 sınavı puanı olmak
-Erkek adaylar için askerlik görevini
fiilen yapmış olmak

– Kıdemi 5 yıldan az olanlar
için 2.618,24 TL.
– Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar
olanlar için 2.640,90 TL.
– Kıdemi 10 yıldan 15 yıla
kadar olanlar için 2.692,41 TL.

 
Başvuruda bulunacakların;
* 10.07.2009 tarih 5917 Sayılı Kanunun 47. maddesi gereğince son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren)
herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657/4B) olarak çalışmamış olması,
* Erkek adayların askerlik görevini fiilen yapmış olması,
* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması,
* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmaması,
* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması gerekmektedir.
İsteklilerin;
Bu ilanın gazetede yayınlandığı 03/06/2017 tarihinden itibaren 19/06/2017 tarihi mesai bitimine kadar
nüfus cüzdan fotokopisi, KPSS sonuç belgesi, diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi, SGK hizmet
dökümü, bir fotoğraf ve askerlik terhis belgesi ile birlikte Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan
ekli başvuru dilekçesini doldurarak Hastanemiz İnsan Kaynakları Birimine şahsen müracaat etmeleri
gerekmektedir.
KPSS Puan sıralaması, başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç 5 iş günü içinde www.deu.edu.tr
adresinde ilan edilecektir. Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca adaylara tebligat
yapılmayacaktır. Kişilerin göreve başlatılabilmesi için talep edilen belgeler de www.deu.edu.tr
adresinden duyurulacaktır.
Başarılı olunduğu www.deu.edu.tr adresinde ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, talep
edilen belgeler ile birlikte açıklanan ‘Evrak Teslim Tarihi’ nde Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi İnsan
Kaynakları Birimine şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel
Hükümlere göre işlem yapılacaktır.
Adres: DEÜ Hastanesi Başhekimliği İnciraltı / İZMİR Tel: (0 232) 412 23 20

 

BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİ VE

İLAN ORJİNAL METNİ İÇİN: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?8092081d-046c-4fc8-8aa0-c4f4e9615a68