avcılar escort antalya escort ataköy escort ataşehir escort avrupa yakası escort bahçelievler escort bahçeşehir escort bakırköy escort beşiktaş escort beylikdüzü escort bodrum escort bursa escort eskişehir escort etiler escort fatih escort gaziantep escort halkalı escort izmir escort izmit escort kadıköy escort kartal escort kayseri escort kocaeli escort konya escort kurtköy escort kuşadası escort maltepe escort mecidiyeköy escort mersin escort pendik escort samsun escort şirinevler escort şişli escort taksim escort ümraniye escort denizli escort diyarbakır escort istanbul escort nişantaşı escort

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Avukat Alımı » Kamu Bilgi
http://www.wannawatches.com

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Avukat Alımı » Kamu BilgiKamu Bilgi

1 Aralık 2023 - 12:10

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Avukat Alımı

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Avukat Alımı
Son Güncelleme :

05 Ocak 2018 - 9:33

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından;
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:
Bakanlığımız merkez teşkilatında (Ankara) istihdam edilmek üzere, 17/10/2015 tarihli 29505
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve
Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre, Bakanlığımızda boş bulunan 6.
dereceli 10 (on) adet Avukat kadrosuna sözlü sınavla Avukat alımı yapılacaktır.
Atama yapılacak kadro sayısının 5 (beş) katı kadar aday giriş sınavına çağrılacaktır. Sınava
katılabileceklere ilişkin liste, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak
başvuranlardan KPSS P3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere düzenlenecektir. Eşit puan
almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü
sınava çağrılacaktır.
1) SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
Giriş sınavına katılmak isteyen adaylarda son başvuru tarihi itibariyle aşağıdaki şartlar aranacaktır:
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel
şartları taşımak,
b) Hukuk Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Başvuru tarihinin son günü itibariyle Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak,
d) KPSS (B) Grubu kadrolar için 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından
KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almış olmak.
2) BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ
Giriş sınavı başvuruları 22/01/2018 tarihinde başlayıp 02/02/2018 tarihinde saat 16:00’da sona
erecektir.
Başvurular, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının internet sayfasından (www.enerji.gov.tr) veya
doğrudan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından (Nasuh Akar Mah.
Türkocağı Cad. No:2 Bahçelievler-Çankaya/ANKARA) temin edilecek başvuru formu
doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen, elden veya posta yoluyla Personel Daire
Başkanlığına yapılacaktır.
Posta ile yapılan başvurularda üçüncü maddede belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar
Personel Dairesi Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler veya süresi içerisinde
yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Başvuru formu ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu 1. maddede belirtilen şartlara haiz olup,
sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın
“www.enerji.gov.tr” internet sayfasında ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır. Giriş sınavına katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren 5 gün
içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilir.
3) BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının internet sayfasından (www.enerji.gov.tr) veya
doğrudan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından temin edilerek
başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış Sınav Başvuru Formu,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslı ile başvuruda
bulunulması halinde Bakanlıkça bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) (eğitimini yurt
dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),
c) Avukatlık Ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği,( Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması
halinde Bakanlıkça bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.)
d) 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,
e) KPSSP3 sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
f) Özgeçmiş, (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet sayfasında
yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecektir.)
Yukarıda listelenen belgelerin son başvuru süresine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Personel Dairesi Başkanlığına teslim edilmesi şarttır. (b) ve (c) bentlerinde istenilen belgeler,
asılları ibraz edilmek kaydıyla Personel Dairesi Başkanlığı tarafından da onaylanabilir.
4) SINAVIN TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE KONULARI
Giriş sınavı, 26-27 Şubat 2018 tarihlerinde Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No:2
Bahçelievler/Çankaya/ ANKARA adresinde yer alan Bakanlığımız merkez binası 1. Kat A Blok
Personel Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
Sözlü sınav konuları şunlardır;
a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza
Usul Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,
Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Uluslararası Hukuk, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Bakanlığın görev alanına ilişkin; 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı Teşkilat ve Görevler Hakkında Kanun ve 3213 sayılı Maden Kanunu, 6446 sayılı
Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda
Değişiklik Yapılması Ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun), 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bunlarla ilgili diğer ikincil mevzuata ilişkin
bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e) Genel yetenek ve genel kültürü,
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
5) DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Adaylar giriş sınavı komisyonu tarafından 4’üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi için 50
(elli) puan, (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on) puan üzerinden
değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için
giriş sınavı komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik
ortalaması en az 70 (yetmiş) olması şarttır.
Sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanılarak başarı puanı tespit edilir ve nihai başarı
sıralaması yapılır. Giriş sınavı puanlarının eşit olması halinde KPSSP3 puanı yüksek olan aday
sıralamada üstte yer alır.
Bu sıralama sonucunda, 10 (on) asıl aday ile 5 (beş) yedek aday belirlenir.
Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, asıl sıralamaya giremeyen adaylar için
müktesep hak teşkil etmez.
Giriş sınavı sonuçları, Bakanlığın “www.enerji.gov.tr” internet sayfasından ilan edilmek suretiyle
duyurulur. Sınavı kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.
Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde sınav sonuçlarına yazılı
olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü
içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak
bildirilir.
Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya
belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulur.
Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Bakanlığın “www.enerji.gov.tr” internet
sayfasından yapılacaktır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mahallesi
Türkocağı Cad. No:2 Bahçelievler- Çankaya/ANKARA
Bilgi Alınacak Telefon Numaraları:
(0312) 222 41 59 – (0312) 212 64 20 / 7232-7306 -7501
İlan olunur.