http://www.wannawatches.com

Erciyes Üniversitesi 50 Sözleşmeli Personel Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

20 Haziran 2022 - 22:48

Erciyes Üniversitesi 50 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli
28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre
Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 50 (elli) hemşire
sözleşmeli personel alınacaktır.

Erciyes Üniversitesi 50 Sözleşmeli Personel Alacak
Son Güncelleme :

21 Kasım 2017 - 13:54

ÖZEL ŞARTLAR

Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümünden veya
hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu lisans
programlarından mezun olmak.

(Hemşireler ameliyathane, yoğun bakım vb. ünitelerde vardiyalı
olarak çalıştırılacaktır.)
– 2016 KPSSP3 puan türünden en az 65 puan almış olmak.

GENEL ŞARTLAR:
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
c) Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak.
f) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.
g) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl
hastalığı bulunmamak.
h) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. (Asil ve yedek olarak
Üniversitemiz kadrolarına yerleştirilen adaylara yapılacaktır)
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
3- 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı esas alınacak olup, KPSSP3 puan türünden en
az 65 puan almış olmak.
4- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuat hükümlerinde
tanımlanmış olan çok Tehlikeli iş yerinde çalışmaya mani hali olmamak.
5- Hizmet sunumu gereği vardiyalı olarak planlanan çalışma planları gereği gece nöbet
tutmaya mani hali bulunmamak.
6- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a(2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet
sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi
tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
1- Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai
bitimine kadar) Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru
formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru
yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe
başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi
itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde http://hastaneler.ercives.edu.tr adresinden ilan edilecektir.
Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya
aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme
yapılacaktır. Asil ve Yedek olarak yerleştirilen adaylara güvenlik tahkikatı yapılacaktır. Güvenlik
tahkikatı olumlu olanların ataması yapılacak olup, güvenlik tahkikatı olumlu olmayanların atamaları
yapılmayacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:
1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi
2- 2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ( barkotlu internet çıktısı)
3- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
4- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi
5- Fotoğraf (1) adet
6- İş talep formu

 

dpb ilan linki: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?82a84566-b97e-42d9-b023-a53cd0a9794f