http://www.wannawatches.com

Gazi Üniversitesi 209 Sözleşmeli Personel Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

20 Haziran 2022 - 21:03

Gazi Üniversitesi 209 Sözleşmeli Personel Alacak

Gazi Üniversitesi 209 Sözleşmeli Personel Alacak
Son Güncelleme :

06 Nisan 2018 - 15:24

İLAN:

 

Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliği ile Diş Hekimliği Fakültesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun
4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli
28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da
Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas
alınmak suretiyle) giderlerinin karşılanacağı bütçeye göre 199 adet özel bütçe ve 10 adet döner sermaye bütçesinden
olmak üzere toplam 209 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

 

Not: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların
sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet
sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel
şartlar aranır.

I – GENEL ŞARTLAR:

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş,
hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya
soruşturma altında olmamak,
d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
1. A) Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
B) Önlisans mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
C) Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
2. Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri
uygulanır.
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

II – BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
Adayların başvurularını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (06.04.2018 –
20.04.2018) Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte Teknikokullar/BEŞEVLERANKARA
adresinde bulunan Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapmaları
gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun
olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
! Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir
İstenen Belgeler;
1) KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
2) Başvuru Formu ( Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan ilgili ilana ait Başvuru Formu doldurulmalı ve
fotoğraf kısmı boş olmamalıdır.)
3) Diploma Örneği
4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

III – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol
edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isimleri
başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) gün içerisinde www.gazi.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan
tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Yerleşmeye hak kazanan adaylarla 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine eklenmiş olan “8.Güvenlik
soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” hükmü gereğince güvenlik soruşturması sonucu hizmet
sözleşme imzalanacaktır.
Adres: Gazi Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Teknikokullar/BEŞEVLER-ANKARA

 

İLAN AYRINTISI: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?48abbc5e-2c2c-49c0-b142-9244510320a2