http://www.wannawatches.com

Gaziantep Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 05:03

Gaziantep Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alacak

Gaziantep Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alacak
Son Güncelleme :

20 Temmuz 2017 - 17:44

İLAN
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Sözleşmeli Personel Alım İlanı
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve
7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin
(b) fıkrasına göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen
pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
5- 657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
6-Müracaat tarihi itibariyle en az on sekiz (18) yaşını tamamlamış olmak ve otuz beş (35) yaşından gün
almamış olmak.
7- 2016 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve belgelemek.
8- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B’li olarak çalışıyor olmamak.

MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI
1- Adaylar, ilanın gazetede yayımladığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar)
www.gantep.edu.tr sayfasında örneği verilen İş Talep Formu, Güvenlik Soruşturma Formu, Mezuniyet
belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi ve 2016 KPSS sonuç belgesi ile birlikte Gaziantep Üniversitesi Personel
Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta vb. müracaatlar kesinlikle kabul
edilmeyecektir.
2- Bu ilanın yayımından önce yapılmış olan müracaatlar geçersizdir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI:
1- KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra hak kazananların ismi, Üniversitemizin web sayfasında
(www.gantep.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
2- Yerleştirilmeye hak kazanan adayların ilanı takip eden 7 iş günü içinde Gaziantep Üniversitesi Personel
Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
İletişim : 0 (342) 317 13 07

 

ilan linki: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?4a689c1e-c06e-41bd-98c6-e56f60dab395