http://www.wannawatches.com

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK » Kamu BilgiKamu Bilgi

20 Haziran 2022 - 19:39

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
Son Güncelleme :

13 Ocak 2019 - 17:16

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ

UZMAN PERSONEL SEÇME SINAVI İLANI

“5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun” ile 20.10.2007 tarih ve 26676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği” hükümleri uyarınca, Uzman Personel pozisyonları için Seçme Sınavı yapılacaktır.

Alımı planlanan 7 Uzman Personel, “Hukuk Müşaviri” (4 kişi) ve “Bilgi Teknolojileri Yöneticisi” (3 kişi) pozisyonlarında görevlendirilecektir.

SEÇME SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Sınav tarihi itibarıyla, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarından birinde (adaylık süresini tamamlamış olarak) çalışıyor olmak,

c) Kurumlarından aylıksız izinli veya geçici görevlendirilebilecek kadroyu haiz olmak,

d) Hukuk Müşaviri pozisyonu için hukuk fakültesinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

 – Bilgi Teknolojileri Yöneticisi pozisyonu için bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik ve/veya elektronik mühendisliği, matematik ve istatistik bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan veya son 5 yıldır bilgi teknolojileri alanında çalışmış olduğunu belgeleyecek diğer mühendislik fakültelerinden mezun olmak,

e) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) İngilizce dilinden son 5 yıl içerisinde en az 80 (seksen) puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen, uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmak.

SEÇME SINAVI ESASLARI

Birimde çalışmak üzere yapılan başvurulardan, Birimin insan kaynakları planlamasına uyan adaylar, tek aşamalı olarak yapılacak sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınavda, adayların Birim hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları da göz önüne alınarak, Komisyon üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir ve bir tutanakla tespit edilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış (60) puan almak kaydı ile ortalamanın en az yetmiş (70) puan olması gerekir. Sözlü sınavda, uzman personel adaylarının, mesleki bilgisi, Birimin Mutabakat Zaptındaki görevlerine ilişkin konular hakkındaki bilgi düzeyi, yabancı dili kullanma becerisi, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti değerlendirilir.

Mülakat Türkçe ve İngilizce dillerinde gerçekleştirilecektir. Genel hatlarıyla aşağıdaki alanlardan soru sorulacak olup, bu alanların dışına çıkılması da mümkündür.

– Birimin “Mutabakat Zaptı”ndaki görevleri,

– AB Mali İşbirliği süreci (programlar, bileşenler vs.),

– Genel AB kültürü (yapılar, kurumlar, güncel gelişmeler vs. ),

– Adayın mezun olduğu bölüm ve mesleği ile ilgili konular,

– Genel kültür düzeyini ölçmeye yönelik sorular,

– Muhakeme düzeyini ölçmeye yönelik sorular.

Komisyon tarafından başarılı bulunan adayların listesi, Birim Başkanı tarafından Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin onayına sunulacaktır. Ulusal Yetkilendirme Görevlisince istihdamı uygun bulunan personel, kurumlarından muvafakatin alınmasını müteakip Birimde göreve başlatılacaktır.

TERCİH NİTELİKLERİ:

 Hukuk Müşaviri Pozisyonu için:

– Avukatlık ruhsatına sahip olmak tercih sebebidir.

 Bilgi Teknolojileri Yöneticisi Pozisyonu için:

– MS Windows İşletim Sistemlerine (Microsoft Server 2008, 2012, 2016, Windows 10 vb.) hakim olmak tercih sebebidir.

– Bilgisayar ağları ve yapıları konularında tecrübeli olmak,

– Active Directory, Network ve Ağ Güvenliği konularında tecrübeli olmak, tercih sebebidir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Birimimizin internet adresinden (http://www.cfcu.gov.tr) temin edilecek İş Talep Formu ve aşağıda sayılan belgeler, elden veya posta yoluyla Birimimizin aşağıda bulunan adresine, en geç 22.02.2019 tarihi mesai saati sonuna kadar ulaştırılmak suretiyle başvuru yapılabilecektir.

İş Talep Formunda, “geçici görevli olarak” veya kurumundan aylıksız izinli sayılarak Birimimizle “hizmet sözleşmesi imzalamak suretiyle” çalışma seçeneklerinden birinin işaretlenmesi zorunludur.

Adres: Merkezi Finans ve İhale Birimi T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı Kampüsü E Blok İnönü Bulvarı No:36 (06510) Emek/Ankara

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Adayların, Birimimizin internet adresinden (http://www.cfcu.gov.tr) temin ederek dolduracakları “İş Talep Formu” ile birlikte aşağıdaki belgelerin asıllarını veya tasdikli örneklerini ibraz etmeleri gerekmektedir:

a) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Sonuç Belgesi veya buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan belge,

b) Yüksek öğrenim diploması veya çıkış belgesi,

c) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

d) Nüfus Cüzdanı,

e) A4 boyutunu geçmeyecek kendi el yazısı ile hazırlanmış Türkçe özgeçmiş.

Bu belgelerin fotokopileri, asıllarıyla birlikte ibraz edilmeleri durumunda, Birim tarafından tasdik edilebilir.

SEÇME SINAVI

Seçme sınavına çağrılacak adayların mülakat tarihleri Birimimizin internet adresinde yayımlanacak olup e-posta ile de kendilerine bildirilecektir.

detaylı bilgi için tıklayınız