izmir escort
Kocaeli Üniversitesi 62 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak » Kamu Bilgi
http://www.wannawatches.com

Kocaeli Üniversitesi 62 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

12 Ocak 2023 - 10:54

Kocaeli Üniversitesi 62 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Kocaeli Üniversitesi 62 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak
Son Güncelleme :

05 Temmuz 2017 - 8:46

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.
maddesinin (B) fıkrasına göre, Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2016 KPSS (B) grubu
puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

Hemşire 32 Hemşirelik Bölümü Lisans programından mezun olmak. Özel Bütçe
Hemşire 20 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik programından mezun olmak. Özel Bütçe
Sağlık Fizikçisi1 Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik Bölümü Lisans programından mezun
olmak. (En az 1 yıl Kamu Hastanelerinin Radyoterapi Ünitesi’nde çalıştığını belgelemek) Özel Bütçe Sağlık Teknikeri 7 Radyoterapi Bölümü Önlisans programından mezun olmak. (En az 1 yıl
Kamu Hastanelerinin Radyoterapi Ünitesi’nde çalıştığını belgelemek) Özel Bütçe
Sağlık Teknikeri 1 Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Bölümü
Önlisans programından mezun olmak. (En az 1 yıl Kamu Hastanelerinin Radyoterapi Ünitesi’nde çalıştığını belgelemek) Özel Bütçe
Sağlık Teknikeri 1 Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Bölümü
Önlisans programından mezun olmak. Özel Bütçe

ARANILAN GENEL KOŞULLAR
A- Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’ınci
maddesindeki aşağıda belirtilen Genel Şartlar aranır.
1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş,
hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya
soruşturma altında olmamak.
3. Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.
4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
5. 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek
vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.
B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesh edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa
edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
D- Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için
KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı
sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise
atamaları iptal edilecektir.
Başvuru için gerekli belgeler
1- 2016 KPSS sonuç belgesi fotokopisi.
2- Nüfus cüzdan fotokopisi.
3- Diploma fotokopisi.
4- 1 adet resim.
5- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
BAŞVURU YERİ VE ZAMANI
Adayların, ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 inci günün mesai bitimine kadar (16:30) Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve
Uygulama Hastanesi Personel Bürosu Umuttepe Merkez Yerleşkesi 41380 Umuttepe-İZMİT/KOCAELİ adresine şahsen
başvurmaları gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
* Başvuru süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş gününün mesai bitimine kadar (16:30)
müracaat kabul edilecektir.
Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılmış bulunan müracaatlar geçersiz olup, söz konusu iş talepleri hakkında her
hangi bir işlem yapılmayacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasıyla yapılacak olup, KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi
itibariyle önce mezun olmuş olan, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir. Her kadro için 1
(bir) yedek aday belirlenecek olup, asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit
edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim
listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı
http://www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php adresinden ilan edilecektir. Bu ilan atanmaya hak kazanan adaylar için tebliğ
mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ilan linki: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?7d52a502-45fc-45e5-a806-1a81de2f17b3

izmir escort