http://www.wannawatches.com

ÖSYM BAŞKANLIĞI YERLİ SÖZLEŞMELİ UZMAN PERSONEL GİRİŞ SINAVI DUYURUSU » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 08:58

ÖSYM BAŞKANLIĞI YERLİ SÖZLEŞMELİ UZMAN PERSONEL GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

ÖSYM BAŞKANLIĞI YERLİ SÖZLEŞMELİ UZMAN PERSONEL GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Son Güncelleme :

09 Haziran 2017 - 8:46

Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin 9
uncu fıkrası ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve
Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 657 sayılı Kanun ve diğer
mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak (40) adet
sözleşmeli yerli uzman personel alınacaktır.
Giriş sınavı sözlü usulü ile 01/08/2017 tarihinde ÖSYM Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi, İhsan
Doğramacı Blv No:3 Bilkent/Ankara adresinde yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip
eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
A) GENEL ŞARTLAR:
a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren yukarıda ayrıntısı yer alan
bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dört yıllık fakülte veya
yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.
b) Yukarıdaki tabloda belirtilen dil ve düzeylerde yabancı dil bilgisini, Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavı, veya denk kabul edilen sınavlarla belgelemek.
c) Başkanlığın ihtiyaç duyduğu alan ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
B) ÖZEL ŞARTLAR:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Askerlikle ilişiği bulunmamak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
II- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER:
a) Adaylar “Başvuru Formu” nu eksiksiz olarak dolduracaklardır.
b) Başvuru Formuna ek olarak adaylar başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir;
1. Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesi ve transkript belgesinin aslı veya
Başkanlık tarafından onaylı örneği, (belgenin aslının ibrazı halinde fotokopisi Başkanlıkça
onaylanacaktır.)
2. YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan yukarıdaki
tabloda belirtilen düzeyde puan durumunu gösterir sonuç belgesi,
3. T.C. kimlik numarası beyanı,
4. Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,
5. Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyanı,
7. Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olduğuna dair belge (yüksek
lisans ve/veya doktora diploması, bu alanda görev yapan resmi veya özel kuruluşlardan alınacak
hizmet belgesi, katılım sertifikası vb.)
8. Çalışacağı süre boyunca veya Başkanlıktaki görevi sona ermesinden itibaren iki yıl süre ile
görevli olduğu alanla ilgili Başkanlıkça yapılacak sınavlara girmeyeceğine ve 6114 sayılı
Kanunun 6 ncı maddesinin onbeşinci fıkrasında yer alan kapsam dâhilindeki yasaklılıklara
uyacağına ilişkin taahhüt beyanı.
III- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
Başvurular bu ilanın yayımlandığı tarihte başlayacak ve 30/06/2017 tarihi mesai bitiminde sona
erecektir. Adayların sınava katılabilmesi için Sınav Başvuru Formunu bilgisayar ortamında
eksiksiz olarak doldurup fotoğraf yapıştırdıktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle
yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, Başkanlığımızın İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler
Dairesi Başkanlığı, 06800 Bilkent/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla başvuruda
bulunmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile ve ilânda belirtilen süre
içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Giriş sınavına başvurusu kabul edilen adayların, Yabancı dil puanlarının % 40’ı ve lisans
mezuniyet ortalamasının % 60’ ı değerlendirilmek suretiyle hesaplanacak başvuru puanına göre;
başvuru puanı en yüksek olandan başlamak üzere, her bir alan için atama yapılacak pozisyon
sayısının en fazla beş katına kadar aday, sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan
adaylar da sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınavın yapılacağı
yer ve zamanı; ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden (sonuc.osym.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca
tebligat yapılmaz.
IV- SINAV KONULARI:
Sözlü sınav adayların;
a) Yukarıdaki tabloda yer alan öğrenim dallarına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilir. Cevaplar (a) bendi için 50 puan, diğer bentlerde
belirtilen ölçütlerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı olmak
için en az 70 puan alınması gerekir.
V- SINAV SONUCU VE İTİRAZ:
Sözlü sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan
başlamak üzere, atama yapılacak pozisyon sayısı kadar asıl olarak kazananların listesi belirlenir.
Başkanlığımız ihtiyaç ve gerekli görmesi halinde yedek liste belirleyebilir.
Yedek listede yer alan adaylar, ilgili alandaki asıl adayın göreve başlamaması durumunda kurum
tarafından başarı sırasına göre atanabilir. Yedek adayların daha sonraki sınavlar için müktesep hak
veya herhangi bir öncelik hakkı yoktur.
Sınav sonucu, ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden (sonuc.osym.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca
tebligat yapılmaz.
Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Başkanlığa itiraz
edilebilir.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, giriş sınavını kazanmış
olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu
atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler, İdare tarafından ödenen bedel yasal
faizi ile birlikte tazmin edilir. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları
kurumlara da bildirilir.
VI- ÇALIŞMA ŞEKLİ
İlk defa işe alınanlarla, Maliye Bakanlığının vizesini müteakip iki aylık deneme süresi için
sözleşme yapılır. Deneme süresi içinde sözleşmeli personelin görevini etkin yürütüp yürütmediği,
usul ve esasları Başkan tarafından belirlenen puanlama esasına dayalı performans değerlendirme
formuna göre değerlendirilir. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Performans
değerlendirmesinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.
Yapılan değerlendirme sonucunda başarılı sayılanlar ile o bütçe yılı sonuna kadar yeni sözleşme
yapılır, başarısız sayılanların sözleşmeleri yenilenmez ve bu kişiler bir daha Başkanlıkta
sözleşmeli personel olarak istihdam edilemez.
İlan olunur.

 

İLAN ASIL SAYFASI: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?142906b9-1e71-41cf-9cba-c9684048d8c0