http://www.wannawatches.com

Türkiye Lokomotif Ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü 30 Sözleşmeli Personel Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 07:22

Türkiye Lokomotif Ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü 30 Sözleşmeli Personel Alacak

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Milli Tren Projesinde İstihdam Edilecek Mühendisler Hakkındaki Sınav ve Atama Yönetmeliği çerçevesinde, 399 sayılı KHK’ya tabi Sözleşmeli statüde Mühendis alımı yapılacaktır. Yazılı ve Sözlü Sınav sonucuna göre istihdam edilecek personel kontenjanı ve nitelikleri aşağıda belirtilmiştir. Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular, http://www.tulomsas.com.tr internet adresinden yapılacak olup, ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir. Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.

Türkiye Lokomotif Ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü 30 Sözleşmeli Personel Alacak
Son Güncelleme :

04 Temmuz 2017 - 8:49

 

BAŞVURU ŞARTLARI
1- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2- Son başvuru tarihi itibariyle fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Makine
Mühendisliği (kodu:4639) ve Elektrik – Elektronik Mühendisliği (kodu:4611) bölümlerinden mezun olmak,
3- 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak,
4- Son başvuru tarihi itibariyle, son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS ve E-YDS sınavından en az C seviyesinde İngilizce bildiğine ilişkin belge sahibi olmak.

 

 
BAŞVURU TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ
Başvurular, 10/07/2017 -23/07/2017 (saat 23:59’a kadar) tarihleri arasında elektronik ortamda http://basvuru.tulomsas.com.tr adresinde yer alan
Sınav Başvuru Sistemine T.C. Kimlik Numarası girilmek suretiyle yapılacaktır. Şahsen yapılan başvurular ile posta veya kargo yoluyla yapılan
başvurular dikkate alınmayacaktır.
UYARI : Adayların mezuniyet alan bilgileri, 2016 KPSS P3 ve KPDS/YDS – E-YDS puanları YÖK ve ÖSYM’nin web servislerinden otomatik
olarak sisteme yüklenecektir. Mezun öğrencilerin başvuru yapabilmeleri için mezun oldukları okul tarafından mezuniyet bilgilerinin YÖK ‘e
bildirilmesi gerekmektedir.

 

Makine Mühendisi  399 Sayılı KHK’ya tabi Sözleşmeli 20

2016 KPSSP3 puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılacak pozisyon adedinin 20 katına kadar (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil)

 

Elektrik-Elektronik Mühendisi 399 Sayılı KHK’ya tabi Sözleşmeli 10

Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylardan; yazılı sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılacak pozisyon adedinin 4 katı kadar (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil)
YAZILI SINAV İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvuruların değerlendirilmesi sonucu yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara elektronik ortamda Yazılı Sınav Giriş Belgesi gönderilecek olup,
adayların sınava girişte T.C. Kimlik Numaralı kimlik belgeleri ile birlikte bu belgeyi yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

 

YAZILI SINAV YERİ VE TARİHİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 27/08/2017 – Saat 14:00

 

YAZILI SINAV KONULARI (Güncellemelerden kamubilgi.com sorumlu tutulamaz)
Makine Mühendisliği
a) Statik – Dinamik
b) Akışkanlar Mekaniği
c) Termodinamik
d) Isı Transferi
e) İmalat Yöntemleri
f) Makine Elemanları
g) Malzeme Bilimi
h) Kontrol Sistemleri
i) Ölçme Tekniği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği
a) Matematik, Diferansiyel Denklemler, Lineer Cebir
b) Elektronik, Sayısal Sistemler, Mikroişlemciler, Programlama
c) Elektrik Makineleri, Enerji Dönüşümü Temelleri, Transformatörler, Elektrik Motorları
d) Güç Sistemleri Analizi, Enerji İletim ve Dağıtımı
e) Kontrol ve Kumanda
f) Devreler ve Sistemler
g) Telekomünikasyon
h) Elektromanyetik Alan ve Mikrodalga Teorisi

YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
Yazılı Sınavda adaylar; mesleki alan bilgisi esas alınarak toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecek olup, en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Sınav Komisyonuna itiraz edilebilir. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak
bildirilir. Yazılı sınav değerlendirilmesi sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca duyurulacaktır.

DEĞERLENDİRME VE NİHAİ BAŞARI LİSTESİNİN DUYURULMASI
Adayların, yazılı sınav puanının yüzde kırkı, KPSSP3 puanının yüzde otuzu ile sözlü sınav notunun yüzde otuzu esas alınarak nihai başarı listesi
hazırlanır. Sınav komisyonu gerekli görülen sayıda yedek aday belirler. Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların başarı puanının eşit
olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan adaya, yazılı sınav puanının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
Nihai Başarı Listesinde olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede
yer almak, adaylar için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.
Giriş Sınavında başarılı olup göreve başlamayanlar ile göreve başlayanlardan çeşitli sebeplerle ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilan edildiği
tarihten itibaren altı ay süreyle Giriş Sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılır.
Nihai Başarı Listesi http://www.tulomsas.com.tr adresinde ilan edilecek olup, ayrıca kişilere de yazılı tebligat yapılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR
Asıl listede yer alanlardan atama işlemlerine başlanabilmesi için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile
gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.
Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan
adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile
memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine yedek listedeki adaylar sırasıyla ve
aynı esaslara göre atanacaktır.
Sınavı kazananlardan, TÜLOMSAŞ Sözleşmeli Mühendis Sınavı Aday Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin,
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz
konusu olmayacaktır.
Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

orijinal ilan linki: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?68256d46-eb7e-4262-8036-91424699f226