http://www.wannawatches.com

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 14 Sözleşmeli Personel Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 03:12

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 14 Sözleşmeli Personel Alacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 14 Sözleşmeli Personel Alacak
Son Güncelleme :

08 Eylül 2017 - 10:06

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞINDAN
İlan No: TÜSEB.2017-2
Başkanlığımıza; 19.11.2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun
12 nci maddesi ve 24.11.2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Sağlık
Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükümlerine istinaden,
aşağıda unvanı, sayısı ve genel nitelikleri belirtilen personel istihdam edilecektir.

 

BAŞVURU SÜRECİ
İlana başvuruda bulunmak için referans kodunu ve sözlü sınava katılmak istediğini belirtir bir
dilekçe ve ilanda istenilen belgelerle birlikte eksiksiz olarak Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına
şahsen teslim edilmesi zorunludur.
İstenilen Belgeler:
1. İş Başvuru Formu (Başkanlığımıza müracaatta doldurulacak).
2. Diploma aslı veya Noter veya Okul tarafından onaylı örneği.
3. (Diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre
verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noter veya okul
tarafından onaylı örneği).
4. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavları Sınavı Sonuç Belgesi. (Ya da eşdeğer belgenin aslı veya noter
tasdikli örneği ya da Başkanlıkça tasdikli örneği).
5. Yabancı Uzman olarak başvurulması durumunda çalışma iznini gösterir belge.
6. Adli Sicil Belgesi.
7. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
8. Sağlık Raporu (657/48-7 akıl hastalığı bulunmamak.)
9. Son 3 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (İş Başvuru Formu için kullanılan dışında.)
10. Özgeçmiş.
Başvurunun Referans Kodu seçilerek yapılması şarttır. Referans Koduna yapılmayan
başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sözlü sınava çağırılmayacaktır
Başvuruların en geç 18/09/2017 tarihi saat 18:00’a kadar şahsen yapılması gerekmektedir.
Posta veya elektronik ortamda gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi veya belge
bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sözlü sınava çağrılmayacaktır. Başvuru
tarihini bitimine müteakip en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Sözlü sınav tarihi ve yeri www.tuseb.gov.tr
adresinden daha sonra duyurulacaktır.
Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular TÜSEB (www.tuseb.gov.tr) web sayfasında ilan
edilecektir. Sınav sonuçları, sınavın bitiminden itibaren yedi iş günü içinde Başkanlık internet sitesinde
yayınlanır. Sonuçlar sınava giren adaylara ayrıca yazılı olarak bildirilir. Sınavda başarılı olan adayların
sınav sonuçları iadeli taahhütlü posta ile gönderilir.
8
Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri:
Adres : Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
Sağlık Bakanlığı Yerleşkesi Mithatpaşa cad. No:3 B Blok 6. Kat Oda No:619
06434 Sıhhiye/ANKARA
http://www.tuseb.gov.tr.
Telefon: 0 312 585 11 94

 

 

ilan linki: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?976c5d5c-c5d8-4c6d-af93-8d6e4d0439d0