http://www.wannawatches.com

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI » Kamu BilgiKamu Bilgi

20 Haziran 2022 - 20:23

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Son Güncelleme :

27 Mayıs 2018 - 14:19

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta
Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü,
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama
yoluyla memur alınacaktır.

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Van Büyükşehir Belediyesinin boş itfaiye eri
ve zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar
aşağıdadır.

1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak
adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen
aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
• Türk vatandaşı olmak.
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da
affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
• Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.
• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
• Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca
bulunmamak.
2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a. İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle
öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP3, KPSSP93,
KPSSP94 Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını
almış olmak, zabıta memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle
öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP3, KPSSP93
Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı
sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin
15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru
yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak
kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve
boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark
olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo
tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
3
d. İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve
yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun
olmaları.
e. İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen,
13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az
b sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
• İş Talep Formu Kurumumuzdan temin edilecektir.
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
• Diploma veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,
• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin fotokopisi,
• KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,
• Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
• İtfaiye eri kadrosuna atanacaklar için en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
• 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
• Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri tasdik edilebilir.
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
• Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 28/05/2018 den 15/06/2018 Cuma günü saat
17.00’ ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında), müracaatlarını
yapabilirler
• Başvuru belgelerini Van Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir,
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL
EDİLENLERİN İLANI:
4
• T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle
adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak
üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava
çağrılacaktır,
• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır,
• Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
22/06/2018 tarihinde belediyemiz web sayfası ve ilan panosunda ilan edilecektir,
• Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş
Belgesi’’ gönderilecektir,
• Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Van Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda; itfaiye eri için 02-03/07/2018
Pazartesi-Salı Günü saat 09:00 da, zabıta memuru için 04-05/07/2018 Çarşamba
Perşembe günü saat:09:00 da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır. Ayrıca itfaiye
eri için 06/07/2018 Cuma Günü saat 09:00 da başlamak üzere uygulama sınavı
yapılacaktır.
Sözlü sınavlar ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü
devam edilecektir. Belediye, başvuruları KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en
yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı
oranında adayı sınava çağrılacaktır.
Sınav Konuları:
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
• Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin
mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
• İtfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.
• Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile
araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak
şekilde yapılır.
7.SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
Zabıta memuru sınavında Değerlendirme;
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına
ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere
toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu
üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya
esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik
ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
5

İtfaiye eri sınavında değerlendirme;
• Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında
25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu
üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
• Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
• Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı
alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
• Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyenin internet
adresinde ilan edilir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek
olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak
kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl
ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer
alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan
edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir
şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların
atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi
atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren
yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün
içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı