http://www.wannawatches.com

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU » Kamu BilgiKamu Bilgi

20 Haziran 2022 - 21:33

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Son Güncelleme :

05 Ocak 2018 - 9:38

8 ve 9. dereceden toplam 20 adet Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı
alınacaktır.
– Giriş sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun
olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasında sayısal belirleme ve
değişiklik yapma yetkisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına aittir.
– Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların tabloda belirtilen sınava
katılacak aday sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak
üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle
son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

II- SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
– ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında
tabloda belirtilen puan türlerinden 75 ve üzeri puan almış olmak,
– En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi itibariyle
mezun olmak,
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde
belirtilen genel şartlara sahip olmak,
– Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış
olmak (1 Ocak 1983 ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar),
– Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
– Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmamak,
– Süresi içinde başvurmuş bulunmak.

III- SINAV BAŞVURUSU
Başvurular, 22/01/2018 tarihinde başlayıp 02/02/2018 tarihinde saat 16.00’da sona erecektir.
Adayların,
a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yer alan
başvuru formu,
b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslı ile başvuruda
bulunulması halinde Bakanlıkça bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) (eğitimini
yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),
d) İki adet vesikalık fotoğraf,
e) Adayın özgeçmişi (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet
adresinde yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecektir.)
İle birlikte şahsen veya posta yoluyla ETKB Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları
gerekmektedir.
– Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge
içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

IV- SINAV TARİHİ VE YERİ
– Giriş sınavı, 19 Şubat – 23 Şubat 2018 tarihleri arasında Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı
Caddesi No:2 Bahçelievler/Çankaya/ ANKARA adresinde yer alan Bakanlığımız merkez binası 1.
Kat A Blok Personel Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
– Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın
“www.enerji.gov.tr” internet adresinde yayınlanacaktır.

V – SINAV ŞEKLİ – KONULARI VE DEĞERLENDİRME
– Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.
– Sözlü sınav adayların;
a- Adayların mesleki konulara dair bilgi düzeyleri ile Bakanlığın görev alanına ilişkin; 3154 sayılı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teşkilat ve Görevler Hakkında Kanun ve 3213 sayılı Maden
Kanunu, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu (Elektrik
Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun), 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik
Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bunlarla ilgili diğer ikincil mevzuat,
b- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d- Genel yetenek ve genel kültürü,
e- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden (a) bendi için elli puan, (b) ile (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan
üzerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri
puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

VI – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
– Sınav kurulu, nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet alanlarına
göre ayrı ayrı yapar.
– Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil
aday belirlenir. Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek
liste belirlenir.
– Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde
başarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin
kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir.
– Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip sınav tarihine kadar (en geç iki yıl) geçerli olup
daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
– Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen
adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
– Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve
yedek listeler Bakanlığın merkez hizmet binasının ilan tahtası ve “http://www.enerji.gov.tr”
internet adresinde duyurulacaktır.

VII – DİĞER HUSUSLAR
– Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde
geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayalar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan
anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre
içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve
başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
– Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama
işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi
birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama
yapılacaktır.
– Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe
aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz.
Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu
görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.
– Adayların, özel kimlik belgelerinden herhangi birini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport)
sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

VIII- İTİRAZ:
– Adaylar, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını sonucun Bakanlığın “http://www.enerji.gov.tr”
internet adresinde duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ETKB’ye yapacaklardır.
– T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe veya süresi geçtikten sonra
yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

IX- BİLGİ ALMA
Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Bakanlık web sayfasından
(http://www.enerji.gov.tr) veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi
Başkanlığından (Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 Bahçelievler- Çankaya/ANKARA) temin
edilebilir.
Bilgi Alınacak Telefon Numaraları:
(0312) 222 41 59 – (0312) 212 64 20 / 7232-7306 -7501
– İlan olunur