http://www.wannawatches.com

Ohal Komisyonuyla ilgili 2 duyuru yayımlandı. » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 05:18

Ohal Komisyonuyla ilgili 2 duyuru yayımlandı.

Ohal Komisyonuyla ilgili 2 duyuru yayımlandı.
Son Güncelleme :

17 Temmuz 2017 - 10:55

1-
15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY tarafından yurt genelinde yapılan darbe girişiminden sonra Anayasanın 120. Maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 3. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ülke genelinde 21.07.2016 Perşembe günü saat 01.00’den itibaren doksan gün süreyle olağanüstü hal ilan edilmesi Milli Güvenlik Kurulu’nun 20.07.2016 tarihli ve 498 sayılı tavsiye kararı gözönünde bulundurularak Bakanlar Kurulu’nca 20.07.2016 tarihinde kararlaştırılmış ve bu karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
23.07.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. Maddesine göre ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde alınması zaruri olan tedbirler ile bunlara ilişkin usul ve esaslar belirlenerek yürürlüğe girmiştir.
667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin;
2. Maddesinde, Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler,
3. maddesinde yargı mensupları ile bu meslekten sayılanlara ilişkin tedbirler,
4. maddesinde kamu görevlilerine ilişkin tedbirler

 

Belirtildikten sonra KHK ekindeki listelerle bir kısım kurumların kapatılmasına karar verilmiştir.
Bu tarihten sonra yürürlüğe giren çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile de kamu kurumlarının çeşitli kademelerinde çalışan kamu görevlilerinin görevlerine son verilerek kamu ile irtibatları kesilmiştir.
Ancak bu tür tedbirlerle bir kısım mağduriyetlerin oluştuğu yönünde kamu oyunda oluşan bir kısım talepler dikkate alınarak 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Olağanüstü Hal İşlemlerini inceleme Komisyonu kurulmuştur.
Bu komisyonun amacı; Olağanüstü hal kapsamında, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesi ile başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamaktır.
685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesinde ise Komisyonunun görevleri şu şekilde belirlenmiştir.
  • Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğinin kesilmesi,
  • Öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi
  • Dernekler, vakıflar, sendika, federasyon, konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel eğitim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması,
  • Emekli personelin rütbelerinin alınmasına ilişkin itirazların incelenmesi,
Komisyonun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar 685 sayılı KHK’nun 13. Maddesine göre komisyonumuz tarafından belirlenerek Başbakanlık tarafından 12.07.2017 tarih ve 30122 sayılı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanmıştır.
Bu usul ve esaslara göre 17.07.2017 tarihinden itibaren 685 sayılı KHK’nun 2. Maddesine göre görev alanına giren hususlarda mağdur olduğunu düşünen gerçek kişilerin kendileri, vekil veya vasileri aracılığı ile, tüzel kişiler ise temsilcileri aracılığı ile komisyonumuza başvuru yapabileceklerdir.
685 sayılı KHK’nun 7. Maddesine göre Komisyonumuza başvurular Valilikler ve ilgilinin son çalıştığı kurum aracılığı ile yapılacaktır.
Ancak işlemlerin süratli ve düzenli yürütülebilmesi için komisyonumuza ait internet sitesi üzerinden ön başvuru yapma zorunluluğu getirilmiştir.
Bu işlemler için öncelikle başvuru hakkı olanlar https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet adresinden başvuru formunu doldurup, çıktısını imzaladıktan sonra illerde valiliklere veya çalıştığı son kurumun bağlı bulunduğu Bakanlık Merkezine teslim etmek suretiyle komisyonumuza başvurularını yapmış olacaklardır.
685 sayılı KHK’nun 7. Maddesinin (3) fıkrasına göre komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak başvuru alma tarihinden itibaren altmış gün içinde; bu tarihten sonra yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak ise Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren altmış gün içinde yapılmayan başvurular işleme alınmaz.
685 sayılı KHK 9. Maddesine göre Komisyonumuzca incelemeler dosya üzerinden yapılacak olup, inceleme sonucunda başvurunun kabulüne veya reddine karar verecektir.
Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun, başvurucunun lehine karar verilmesi halinde Devlet Personel Başkanlığı tarafından ikamet ettikleri il dikkate alınarak onbeş gün içinde ataması yapılır.
Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurunun kabulü halinde ilgili kanun hükmünde kararname hükümleri, söz konusu kurum ve kuruluş bakımından tüm hüküm ve sonuçları ile birlikte söz konusu kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.
685 sayılı KHK’nun 11. Maddesine göre, Komisyonun ret kararı vermesi halinde komisyon kararlarına karşı Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenecek Ankara İdare mahkemelerine ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açabilecektir.

2-

685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi hükmüne göre Komisyonun görev alanına giren konularda yapılacak yeni başvuruların valilikler aracılığıyla yapılması esastır. Bunun yanı sıra kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenlerin en son görev yapılan kuruma da başvuru yapabilmelerine imkân tanınmıştır. Bu doğrultuda, Komisyona yapılacak yeni başvuruların valilikler ile ilgisine göre bakanlıklar, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve ceza infaz kurumu müdürlükleri aracılığıyla yapılması öngörülmüştür.
Buna göre kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler valiliklere veya en son görev yaptıkları kurumun bağlı, ilgili ya da ilişkili olduğu bakanlığa başvuruda bulunacaklardır.
Ancak;
a) Emniyet personeli valiliklere veya Emniyet Genel Müdürlüğüne,
b) Jandarma personeli valiliklere veya Jandarma Genel Komutanlığına,
c) Üniversite personeli valiliklere veya Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına,
ç) Ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlü olarak bulunanlar ceza infaz kurumu müdürlüğüne,
Başvuru yapacaklardır.
Kapatılan kurum ve kuruluşlar, öğrencilikle ilişiği kesilenler ve rütbeleri alınan emekli personel tarafından yapılacak başvurular ise sadece valiliklere yapılabilecektir.