http://www.wannawatches.com

Diyanet İşleri Başkanlığı 2017 Yılı 4-B Sözleşmeli İmam-Hatip Alımı » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 11:28

Diyanet İşleri Başkanlığı 2017 Yılı 4-B Sözleşmeli İmam-Hatip Alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı 2017 Yılı 4-B Sözleşmeli İmam-Hatip Alımı
Son Güncelleme :

20 Nisan 2017 - 8:47

dpb aracılığıyla yayımlanan ilan şu şekilde:

Diyanet İşleri Başkanlığından;

Başkanlığımız taşra teşkilatındaki sözleşmeli imam-hatip pozisyonlarına; 2016 yılı KPSS puan sırası esas alınarak her bir grup için tabloda belirtilen boş kadro sayısının üç (3) katına kadar çağrılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre 4-B sözleşmeli imam-hatip alınacaktır.

 

I- BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6, 7 ve 8
inci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik
şartını taşımak,
3. İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Önlisans veya İmam-Hatip
Lisesi mezunu olmak,
4. Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,
5. Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP124; Önlisans mezunları için 2016
yılı KPSS (B) grubu KPSSP123; Ortaöğretim mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu
KPSSP122 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,
6. İmam hatip olarak görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.
* Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin
feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl
geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması
halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 21/04/2017 (08:00) – 28/04/2017 (16:30) tarihlerinde
(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden e-başvuru
programı aracılığı ile 4-B Sözleşmeli İmam-Hatip Alımı (SÖZPER-2017-I) e-başvuru
formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte
herhangi bir il müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. Yurtdışından sınava
müracaat edecek adaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar
müracaat işlemini yapabileceklerdir.
Sayfa 2/4
2. İl müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın e-başvuru formuna girdiği bilgiler ile
ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra aktivasyon işlemini
gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların aktivasyon işlemi yapılmayacaktır.
3. Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden ebaşvuru
formunu doldurmayan veya il müftülüklerinde aktivasyon işlemini yaptırmayan
adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.
4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
5. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa
olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
6. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi,
2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir
ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
Adayların, başvuru yaptıkları kontenjan grubuna ilişkin KPSS mezuniyet
durumlarını gösterir öğrenim belgelerinin tümünü başvuru esnasında ibraz etmeleri
gerekmektedir. Adayların, ibraz ettikleri belgelerle sahip oldukları puan türlerine
ait (ortaöğretim mezunları için KPSSP122, ön lisans mezunları için KPSSP123 ve
lisans mezunları için KPSSP124) KPSS mezuniyetlerinin aynı olması gerekmektedir.
3. Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
4. Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani
bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı,
*Başvuruları onaylayan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların
başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade
edilecektir.
*Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
*Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime
teslim edilecektir.

IV- SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI
1. Sınav; Antalya, Bursa, Bolu, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu,
Manisa, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun ve Şanlıurfa
illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri
sınav merkezini e-başvuru formundaki ilgili kısımda belirteceklerdir. Başvuruların
sonra ermesinden sonra adayların sınav merkezi değişiklik talepleri dikkate
alınmayacaktır.
2. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların
ardından Başkanlığımız internet sitesinde ayrıca ilan edilecektir.
3. Sınav sözlü olarak yapılacaktır.
4. Duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, başvuru yapılan kontenjan grubuna ayrılan
sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan
edilen kontenjan sayısının üç (3) katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS puan
sırasına göre bir grupta son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu
adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
5. Sınava katılacaklarda Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı
Personel Yeterliklerinde belirtilen “Ortak Genel Kültür Yeterlikleri” ile “İmam-Hatip
Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.
6. Adaylar sınavda;
a) Kur’an-ı Kerim, (70 puan)
b) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)
c) Hitabet. (10 puan)
Sayfa 3/4
alanlarından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.
7. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma işlemlerini
https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi aracılığıyla
gerçekleştireceklerdir.
8. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınava katılacakları sınav tarihi sınav
giriş belgelerinde yer alacaktır.
9. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini
(Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav
giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport
dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
10. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan
adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav
hakkı verilmeyecektir.

V- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
1. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.
2. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit
olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin
mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

VI- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ
1. Adaylar sınav sonuçlarını (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi
üzerinden öğreneceklerdir.
2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi)
gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel
Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.
4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı
olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik
numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan
itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII- YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
1. Sınav sonucu başarılı olanlardan başarı sırasına göre ilan edilen kontenjan sayısı kadar
adaya tercih hakkı verilecektir.
2. Tercih işlemleri, Başkanlıkça belirlenecek tarihlerde
(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresinden yapılacaktır.
3. Yerleştirmeler adayların tercih formundaki cami tercihleri ve başarı sıralaması dikkate
alınarak yapılacaktır.
4. Tercihlere yerleştirme işlemleri sözlü sınav başarı puanı en yüksek olandan başlamak
suretiyle Başkanlığımızca bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Puanların eşit olması
durumunda KPSS puanı yüksek olana, onunda eşit olması halinde KPSS’ye katıldığı
öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, bu süreninde eşitliğinde doğum tarihi
önce olana öncelik verilecektir.
5. Tercih yapmaya hak kazanan adaylardan kontenjan sayısı 25’ten az olan gruplarda sınava
katılanlar kontenjan adedince, diğer gruplarda sınava katılanlar ise en fazla 25 cami
tercihinde bulunabileceklerdir.
6. Tercih yaptığı halde tercihlerine yerleşemeyen adaylar, ait olduğu kontenjan grubunda
münhal kalan yerlere Başkanlıkça re’sen yerleştirilecektir.
7. Tercih yapmayan adayların yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.
8. Yerleştirme sonuçları Başkanlığımız internet sitesi ana sayfasında (www.diyanet.gov.tr)
duyurulacaktır.
Sayfa 4/4
VIII- DİĞER HUSUSLAR
1. Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen
hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya
da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak
imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel
Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu
Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların
Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa
Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
IX- İLETİŞİM
Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel
Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya/ANKARA
Telefon : (0312) 295 70 00
Fax : (0312) 2858572
E-mail : [email protected]
Telefon : (0312) 295 70 00
İlgililere duyurulur.
DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ

 

Uyarı: İlandaki güncellemelerden kamubilgi.com sorumlu tutulamaz