http://www.wannawatches.com

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Müfettişi Yardımcısı Alım İlanı » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 02:53

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Müfettişi Yardımcısı Alım İlanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Müfettişi Yardımcısı Alım İlanı
Son Güncelleme :

18 Eylül 2017 - 14:17

İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
İŞ MÜFETTİŞİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Genel İdare
Hizmetleri Sınıfında 7., 8. ve 9. derecede açık bulunan İş Müfettişi Yardımcısı kadrolarına,
Ankara’da yapılacak sınavla İşin Yürütümü yönünden görev yapmak üzere 80 İş Müfettişi
Yardımcısı alınacaktır.
Sınava katılma şartları;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinde yazılı nitelikleri taşımak,
b) Giriş sınavının yapılacağı 2017 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak,
c) Hukuk, siyasal bilgiler, siyasal bilimler, iktisat, idari bilimler, işletme, iktisadi ve idari
bilimler fakülteleriyle, bunlara denkliği onaylanmış yerli ve yabancı yüksekokullardan birini
bitirmek,
d) 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve KPSSP9,
KPSSP42, KPSSP48 puan türlerinden herhangi birinden 85 ve daha yukarı puan almış
olmak (Bu üç puan türünden alınan en yüksek puan üzerinden sıralama yapılacaktır),
(Başvuruda bulunan adaylardan puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere
belirlenen boş kadro sayısının 5 katı olan 400 aday sınava davet edilecektir. Ancak sınava
katılmaya hak kazanan son adayın almış olduğu puanı alan müracaatta bulunmuş diğer
adaylar da sınava çağrılacaktır.)
e) Sağlık durumu itibariyle iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına elverişli
olmak,
f) Tutum ve davranışları, varsa, sicili yönünden müfettişliğe engel durumu bulunmamak,
g) Bu sınava daha önce hiç girmemiş yada en fazla bir kez girmiş olmak,
ğ) Süresi içerisinde başvurmuş ve iş talep formu ile birlikte belirtilen diğer belge ve bilgileri
eksiksiz olarak zamanında Kurul Başkanlığına ulaştırmış olmak.
Aday başvuru sistemi üzerinden alınacak başvurular; 4 Ekim 2017 günü başlayacak, 18
Ekim 2017 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
Sınava başvuracak adaylar, 4-18 Ekim 2017 tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı ile İş Teftiş Kurulu Başkanlığımızın internet sayfalarında yer alan aday başvuru
sistemi bağlantısı üzerinden, doldurup imzalayacakları iş talep formu ile eki aşağıda belirtilen
belgeleri, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emek Mahallesi, 17. Cadde No:13 C Blok
Kat:11 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA” adresinde kurulacak kayıt kabul bürosuna bizzat
veya posta ile göndererek başvurularını tamamlayabileceklerdir.
Aday başvuru sistemi üzerinden doldurulup, imzalanacak iş talep formuna aşağıdaki
belgeler eklenecektir:
a)Aday başvuru sistemi üzerinden alınarak imzalanacak beyan ve özgeçmiş formları
(İmzaların eksik olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir)
b)Diplomanın aslı gibidir onaylı sureti (Elden başvuruda bulunacak adaylar; diplomaların
aslını göstermek suretiyle Başkanlığımızın kayıt-kabul bürosunda diplomalarını
onaylatabilirler.)
c)2017 KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
ç)2 adet vesikalık fotoğraf.
Aday başvuru sistemi üzerinden doldurulan ve imzalanan iş talep formu ile eki belgeler; en
geç 18 Ekim 2017 mesai saati bitimine kadar elden teslim edilebilecektir. Bu belgelerin,
adaylar tarafından posta ile gönderilmesi halinde ise bu belgelerin en geç 25 Ekim 2017
mesai saati bitimine kadar İş Teftiş Kurulu Başkanlığımıza ulaştırılması gerekmektedir.
Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Bu süreden sonra iş talep formu
ve eklerinin Başkanlığımıza ulaşması halinde, sistem üzerinden yapılan aday başvuruları da
kabul edilmeyecektir.
Yazılı sınava katılmaya hak kazananların listesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İş
Teftiş Kurulu Başkanlığımızın internet adreslerinde ilan edilecektir.
Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yapılacağı yeri ve saati gösteren
fotoğraflı sınav giriş belgesini, sınav saatine kadar aday başvuru sistemi üzerinden
alabilecekleri gibi 1 Aralık 2017 mesai saati bitimine kadar İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan
da elden teslim alabileceklerdir. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca posta yoluyla
sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.
Yazılı sınav 2 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da üç oturum halinde aşağıda belirtilen
konularda yapılacaktır:
1) Birinci oturum: 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5953
sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi
Hakkında Kanun, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik
Sigortası Kanunu, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü
Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 394 sayılı Hafta
Tatili Hakkında Kanun, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, 1593
sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ve bunlarla ilgili
tüzük ve yönetmelikler.
2) İkinci oturum: Anayasa hukuku, idare hukuku (genel esaslar, idari yargı, idari teşkilat),
ceza hukuku (genel esaslar), ceza usulü hukuku (genel esaslar), kabahatler hukuku, medeni
hukuk (aile ve miras hukuku hariç), borçlar hukuku, ticaret hukuku.
3) Üçüncü oturum: Mikro iktisat, makro iktisat, çalışma ekonomisi, Türkiye ekonomisi, kamu
maliyesi, maliye politikası, Türk vergi mevzuatının genel esasları, genel muhasebe, bilanço
ve mali tablolar analizi.

Adaylar “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte fotoğraflı kimlik belgesini (Nüfus Cüzdanı, Sürücü
Belgesi vb.) göstermeden sınava katılamazlar.
Yazılı sınavda başarılı olmak için, her oturumdan alınan puanın yüz üzerinden 60 (altmış)
puanın altında olmaması şartıyla üç oturumun ortalamasının yüz üzerinden 70 (yetmiş)
puandan az olmaması gerekmektedir.
Yazılı sınavda başarılı olarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara; sözlü sınavın
yapılacağı yer, gün ve saati bildiren tebligat yapılacaktır. Ayrıca, yazılı sınavı kazanan
adayların isim listesi ile sözlü sınavın yeri, günü ve saati Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı ilan panosu ve Bakanlık ile Başkanlığımız internet adreslerinde ilan edilecektir.

 

 

ilan adresi: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?a3433b55-5ba3-4d0f-8428-1ffe3bde5086